Dear customers, we distribute the goods from our e-shop only within the Slovak Republic. Thank you for your understanding.

Team J.J.Darboven

Milí zákazníci,

vedeli ste, že preslávené značky káv akými sú Alfredo Espresso, Mövenpick, Alberto, Idee Kaffee, Café Intención, vynikajúce čaje Eilles alebo lahodná horúca čokoláda značky Cocaya majú jedno spoločné? Tým pojítkom je naša spoločnosť J.J.Darboven so svojou viac ako 150 ročnou tradíciou. Ak chcete dopriať sebe alebo svojim zákazníkom šálku kávy, čaju alebo čokolády vynikajúcej chuti, využite pestré ponuky nášho e-shopu, ktorý je vám tu k dispozícii. Ochutnajte a pokojne nám aj dajte vedieť, ako ste spokojní. Nájdete nás aj na FB stránkach www.facebook.com/darbovenczsk alebo na Instagrame j.j.darboven_cz_sk.

Pri objednávke nad 80 EUR je doprava ZDARMA

Od 1.6.2023 už nebude možný osobný odber objednávok.

Všetky obrázky, texty a charakteristiky jednotlivých produktov sú chránené autorským zákonom a môžu byť použité len s písomným súhlasom spoločnosti J.J.Darboven.

TOVAR V AKCII

naša cena 5,35 EUR
skladom
naša cena 8,10 EUR
skladom
naša cena 11,55 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 23,30 EUR
skladom
naša cena 23,30 EUR
skladom
naša cena 22,10 EUR
skladom

KONTAKTY

J.J. Darboven s.r.o.
Na vrátkach 16
841 01 Bratislava
tel: +421 800 500 285
obchod@darboven.sk
IČ: 35699388
IČ DPH: SK2020311051

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

obchodnej spoločnosti J. J. Darboven s. r. o.

so sídlom Na vrátkach 16, 841 01 Bratislava

identifikačné číslo: 35 699 388

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro. Vložka 11824/B pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti J.J. Darboven s. r. o. so sídlom Na vrátkach 16, 841 01 Bratislava, identifikačné číslo: 35699388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro., vložka 11824/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou  (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese eshop.darboven.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.darboven.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar taktiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri ich akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácii potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4.  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.  Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.  Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru.

3.2.  Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru v súlade s ustanovením § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 108/2001 Z.z. ( ďalej len „ zákon“) ktoré je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu spoločne s kúpnou cenou.

3.3.   Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci ihneď po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.4.  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.5. Kupujúci berie na vedomie, že objednávka kupujúceho nezaväzuje predávajúceho uzavrieť s ním kúpnu zmluvu, najmä, ak tento predtým podstatným spôsobom porušil kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

3.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

-  v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese: Na vrátkach 16, 841 01 Bratislava,

-   v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke,

-   bezhotovostným prevodom na účet vedený v ČSOB, tvar IBAN: SK80 7500 0000 0002 2661 4953  (ďalej len „účet predávajúceho“)

4.2.  V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru pred odoslaním tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.3.  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.4.  Predávajúci vystaví na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho alebo odovzdá pri prebraní tovaru.

4.5.  Cenník prepravy v rámci Slovenskej republiky

Pri objednávke do 80 EUR:
5,20 € GLS B2B: Doručenie na uvedenú adresu, 2 pokusy o doručenie, telefonické avízo príjemcovi v deň doručenia s informáciou o približnom čase doručenia
Dobierkou: 1,10 €
Pri objednávke nad 80 EUR: zdarma

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 12 ods. 5 písm. c) zákona, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze.

5.2.  Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1, či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do siedmich (7) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.3.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do siedmych 7 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a  ak je to možné, v pôvodnom obale.

5.4.  V lehote siedmych (7) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa č. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, hlavne za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

5.5.  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru) kupujúcemu najneskôr do pätnástich (15) dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcemu. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6.  Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu týmto vzniknutú. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

6.1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: obchod@darboven.sk.

6.2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

6.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

6.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

6.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

6.7 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

6.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1.  Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.2.  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak si kupujúci neprevezme tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.3.  V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.4.  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade viditeľného  porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky, nebude braný ohľad.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

8.1.  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov (Občiansky zákonník a Obchodný zákonník).

8.2.  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez závad. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi uskutočňovanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

8.3.  V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

8.4.  Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátene záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky Na vrátkach 16, Bratislava.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1.  Kupujúci nadobudne vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

9.2.  Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

9.3.  Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

9.4.  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

9.5.  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku využitia webové stránky v rozpore s jej určením.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

10.1. Predávajúci  informuje kupujúceho, že ako prevádzkovateľ spracúva so súhlasom kupujúceho jeho osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ide o údaje poskytnuté predávajúcemu kupujúcim podľa bodu 10.2.

10.2.  Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

10.3.  Predávajúci  spracúva osobné údaje kupujúceho  za účelom jeho identifikácie pre účely uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia, za účelom správy registratúry a vedenia vlastných štatistík.

10.4.  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

10.5.  Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho vo svojom informačnom systéme, prípadne prostredníctvom sprostredkovateľov.

10.6.  Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

10.7.  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

10.8.  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania môže:

-  požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

-  požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni neodkladne chybný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa zo svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

10.9.  Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo spoločnosťou predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

11. DORUČOVANIE

11.1.  Ak nebude dohodnuté inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

12.2.  Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3.  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.  Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Na vrátkach 16, 841 01 Bratislava, adresa elektronickej pošty obchod@darboven.sk, telefón +421 800 500 285.

V Bratislave, dňa 1.3.2012